Disney On Ice – FROZEN – Milano sabato 25 gennaio 2020